İspanyolca ile ilgili bir çok şey

Adjetivos posesivos en idioma Turco - 1


En idioma turco los adjetivos posesivos son:
mi, mis - Benim
tu, tus - Senin su, sus - Onun
nuestro, nuestra, nuestros, nuestras - Bizim (para todos estos adjetivos como nuestro nuestra ...en turco solo hay uno)
vuestro, vuestra, vuestros, vuestras - Sizin (para vuestro, vuestra y todos otros solo sizin)
su, sus - onların

Pero en uso a veces hay que añadir algo a las palabras. Por ejemplo pensamos en una frase en español:
Esta es mi casa
Para decir esta frase en español primero tenemos que conocer cada palabra en turco

Esta, este, esto = BU (solamente una palabra para los tres)
Mi= Benim
La casa= Ev

Ponemos en orden las palabra
Bu benim ev

Muy bien, pero no basta! Tenemos que añadir algunas letras a la palabra EV.

En esta frase tenemos que añadir un 'im' porque la casa pertenece a la primera persona en singular (yo=ben)
Bu benim evim

Veamos que cambia para otras personas:

tú: Bu senin evin
él-ella: Bu onun evi
nosotros/nosotras: Bu bizim evimiz
vosotros/vosotras: bu sizin eviniz
ellos/ellas: Bu onlarin evi

En esta frase hemos añadido:
-im
-in
-i
-imiz
-iniz
-i

Pero esto no significa que siempro vamos a andar poniendo las mismas letras. Esto depende de las letras vocales de la ultima silaba de la palabra.
otro ejemplo: Esta es mi escuela
Bu benim okul
En esta frase no puedo añadir -im, in.... Según concordancia de letras tengo que usar las siguientes sufijos:

Bu benim okulum
Bu senın okulun
Bu onun okulu
Bu bizim okulumuz
Bu sizin okulunuz
Bu onların okulu

Observa los dos ejemplos y trata de entender la diferencia.
En el primer ejemplo y segundo ejemplo he utilizado diferentes sufijos. Veamos juntos estos diferentes sufijos:
im, um
in, un
i, u
imiz, umuz
iniz, unuz
i, u

Ha cambiado las vocales. Ahora otro ejemplo para entender mejor:
Esta es mi amiga
Bu benim arkadaşım
Bu senin arkadaşın
Bu onun arkadaşı
Bu bizim arkadaşımız
Bu sizin arkadaşınız
Bu onların arkadaşı

Como ves sufijos han cambiado de sus vocales. Esta vez:
-ım -ın -ımız -ınız

Creo que has entendido que las vocales de sufıjo cambia segiun las ultimas silabas de las palabras que los añademos.

La pregunta es: Como vamos a entender que vocales tenemos que usar creando los sufijos?

La respuesta es un poco larga:

Si la ultima silaba de la palabra tiene la E o la İ: tenemos que añadir las siguientes:
(OJO! No digo si se termina con E o con İ , digo que si la ultima silaba tiene E o İ. Para las palabras terminadas con una vocal vamos a cambiar un poco la regla'!)

Si hay una E o İ en la ultima silaba añadimos los sufijos siguientes:
-im
-in -i -imiz -iniz -i
Por ejemplo:
Kardeş= Hermano/a
Benim kardeşim
Senin kardeşin
onun kardeşi
bizim kardeşimiz
sizin kardeşiniz
onların kardeşi
Geçmiş = Pasado
Benim geçmişim
Senin geçmişin
Onun geçmişi
Bizim geçmişimiz
Sizin geçmişiniz
Onların geçmişi

Estoy preperando la segunda parte de la clase. Antes de estudiar segunda parte quiero que traduzcas las siguientes frases en turco. Puedes enviarme las respuestas y tus preguntas:

Esta es mi bicicleta (esta es tu bicicleta,... para todas personas) Bicicleta = bisiklet
Esta es mi poema ( esta es tu poema...., para todas personas) Poema= şiir

ispanyolcad
efteri@hotmail.com


Cada Maestrillo Tiene Su Librillo

Bugünkü deyimimiz türk dilinde de birebir karşılığı olan bir deyim. Deyimin ne olduğunu söylemeden önce deyimin içindeki Maestrillo ve Librillo kelimelerini açıklayayım.
Maestrilla ve Librillo kelimeleri diminutivo (küçültme) ekleri almış olan maestro ve libro kelimeleridir. Küçültme ekleri Türkçede cik, cuk, çik, çuk... veya gibi eklere karşılık gelir. (örn: sezercik, adamcık...)
Deyimin çevirisini yaparken türk dilinde daha anlamlı olmasını sağlamak için bu diminutivo eklerini görmezden geleceğim. Bu şekilde deyimin birebir karşılığı: “her öğretmenin kendi kitabı vardır

Bu deyim insanların bir işi yapmakta farklı farklı yöntemlere sahip olabileceklerini belirtir. Türkçeye çevirisi için ise bence en iyi deyim “her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” deyimidir.

Yeni şefinizin iş yerinizdeki bütün sistemi değiştirdiğinden mi yakınıyorsunuz?

Öğretmeninizin aynı dersi başka öğretmenlere göre farklı anlatması gibi bir durumla mı karşı karşıyasınız?

Arkadaşınızla bir işi yapmak üzere farklı düşünceleriniz mi var?


Bir doktorun tedavi tarzı diğer doktorun tarzına göre çok mu farklı geldi ( bakınız: House M.D. )

Öyleyse bu deyimi kullanabilirsiniz...
Cada maestrillo tiene su librillo...

Gramer Dersleri - Genis Zaman Düzenli Fiil Çekimleri


Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre dil bilgisi açısından fiil kelimesinin anlamı şöyle : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

Türkçede mastar ekleri nelerdir?
Bu kolay bir soru oldu biliyorum. Türkçede mastar ekleri -mak ve -mek tir. Türkçede çekimlenmemiş bütün fiiller -mak ve -mek ekleri ile biter ve fiili şahısa göre çekmek istediğimiz zaman ilk iş bu mastar eklerini atıp fiilin köküne ulaşmaktır.

Bu süreç ispanyol dilinde de hemen hemen aynı şekilde işler yalnız ispanyol diliinde mastar eki iki tane değil, üç tanedir. Yani fiiller üç şekilde sonlanır. Bunlar -ar, -er ve -ir dir. İspanyolcada fiiller ya ar ile ya er ile ya da ir ile sonlanır. Tıpkı türk dilinde olduğu gibi ispanyol dilinde de fiili şahıslara göre çekimlemeden önce bu ekleri kaldırmakla başlarız işe.

Düzenli çekime sahip olan (regular) bir fiili geniş zamanda şahıslara göre çekimlemek için mastar eki çıkartıldıktan sonra hangi ekleri koyacağız? Örneğin mastar halindeki Vivir (yaşamak) fiilini herhangi bir şahısa göre nasıl çekeceğiz. Örneğin yaşamak mastarından yaşarım kelimesini nasıl elde edeceğiz. Şimdi anlatacağım.

Önemli bir bilgidir, ispanyolcada fiillere gelecek ekler zamanlara ve şahıslara bağlı olarak değiştiği gibi fiilin hangi mastar ekiyle bittiğine bağlı olarak da değişim gösterir. -ar ile biten bir fiilin şahıslara göre çekimlenirken aldığı ekler ile -er ile biten bir fiilin şahıslara göre aldığı ekler bazen aynı olmayabilir.

İlk önce -ar bitimli regular fiilleri geniş zamanda nasıl çekeceğimizi öğrenelim:

Estudiar (ders çalışmak, okumak) anlamına gelir. Yalnız bu okumak anlamı bir kitabı gazeteyi okumak anlamında değil, bir okulda okumak anlamındadır. Büyüklerimiz sorar ya bazen "nerede okuyorsun?" biz de cevap veririz hani "istanbul üniversitesinde okuyorum" gibisinden. İşte oradaki okumaktır.

Çekime başlamak için önce mastar eki olan AR fiilden atılıp köke ulaşılacak. Estudi fiilimizin kökü. Şimdi bu köke hangi ekler gelecek onu öğrenelim:

Ar bitimli düzenli fiiller geniş zaman şahıs ekleri:
1. tkl -O
2.tkl -AS
3.tkl -A
1.çğl -AMOS
2.çğl -ÁİS
3.çğl -AN

Yukarıdaki ekleri fiilin köküne ekleyelim.

Yo estudiO (ben ders çalışırım)
tú estudiAS (sen ders çalışırsın)
él estudiA (o ders çalışır ) - Eril
ella estudiA (o ders çalışır) - Dişil

nosotros estudiAMOS (biz ders çalışırız)
vosotros estudiÁİS (siz ders çalışırsınız)
Ellos estudiAN (onlar ders çalışırlar) Eril
Ellas estudiAN (onlar ders çalışırlar) Dişil

Şimdi farklı bir fiille devam edelim.

Hablar (konuşmak) fiili geniş zamanda regular çekimli ar bitimli bir fiil. Sondaki mastar eki -ar atıldıktan sonra köke ulaşırız. HABL sonra üzerine şahıs eklerini ekleriz.
yo hablo (ben konuşurum)
tú hablas (sen konuşursun)
él habla (o konuşur) - eril
ella habla (o konuşur) - dişil

nosotros hablamos (biz konuşuruz)
vosotros habláis (siz konuşursunuz)
ellos hablan (onlar konuşurlar) -eril
ellas hablan (onlar konuşurlar) - dişil

Yine önemli bir bilgi. Bu çekimler şimdiki zaman şekli olarak da kullanılırlar. Yani ben konuşurum cümlesi ben konuşuyorum cümlesinin yerine de kullanılır.

Buraya kadar okuduklarınızda anlamadığınız bir yer yoksa şimdi aşağıda yazacağım Ar bitimli geniş zamanda düzenli fiillerin çekimlerini yapmayı deneyin:

Tomar
Comprar
Trabajar
Llamar
Esperar

Gelelim Er ve İr bitimli fiillere. Yine yukarıdaki bilgiler Er ve İr bitimli fiiller için birebir geçerlidir yalnız çekimler biraz farklılık gösterir. Ekler şunlardır.

Er bitimli düzenli fiiler geniş zaman şahıs ekleri:

1.tkl -O
2.tkl -ES
3.tkl -E

1.çğl -EMOS
2.çğl -EİS
ç.çğl -EN

İr bitimli fiiller için ise:

1.tkl -O
2.tkl -ES
3.tkl -E

1.çğl -İMOS
2.çğl -ÍS
3.çğl -EN

Birer örnekle devam edelim.
Beber (içmek)
yo beb o (ben içerim)
tú beb es (sen içersin)
él beb e (o içer)- eril
ella beb e (o içer)- dişil

nosotros beb emos (biz içeriz)
vosotros beb éis (siz içersiniz)
ellos beb en (onlar içer)-eril
ellas beb en (onlar içer)- dişil


İr bitimliler için örnek çekim:

Vivir (yaşamak)
yo vivo (ben yaşarım)
tú vives (sen yaşarsın)
él vive (o yaşar)- eril
ella vive (o yaşar)- dişil

nosotros vivimos (biz yaşarız)
vosotros vivís (siz yaşarsınız)
ellos viven (onlar yaşarlar)-eril
ellas viven (onlar yaşarlar)-dişil

Şimdi Er ve İr bitimli düzenli fiil çekimleri pratiği için aşağıdaki fiillerin sözlükten anlamını bulup çekimlerini yapın, yaptığınız çekimleri ve sorularınızı şu linkten bize ulaştırabilirsiniz:


Abrir
Escribir
recibir

correr
vender
comer

ÇEKİM EKLERİNİ LİSTE HALİNDE GÖRMEK İÇİN RESMİN ÜSTÜNE TIKLAYIN!

Gramer Dersleri - Poder


Poder yardımcı fiilinin ingilizcedeki karşılığının Can fiili olduğunu söylemem bu fiilin önemini anlamanıza yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu fiili bir eylemi gerçekleştirebileceğimizi ya da gerçekleştiremeyeceğimizi anlatmakta kullanacağız. Bu yardımcı fiille yardımcı olduğu fiilin presente de indicativo çekimini karıştırmamak en çok dikkat gerektirecek mevzu olacak. Şimdi fiilin presente de indicativo yani geniş/şimdiki zaman çekimiyle başlayalım.

Poder
--------
Yo puedo
Tú puedes
Él puede
Ella puede
Usted Puede

Nosotros podemos
Vosotros podéis
Ellos pueden
Ustedes pueden
Peki bir eylemi yapabileceğimizi poder fiili ile nasıl anlatacağız. Oldukça kolay. Poder fiilini şahıslara göre çektikten sonra peşine yapılabilecek eylem hangisi ise o fiili mastar olarak koyacağız. Yani:

Yo puedo + hablar
= Ben konuşabilirim = I can speak
Yo puedo hablar español
= Ben ispanyolca konuşabilirim = I can speak spanish
Tú puedes nadar = Sen yüzebilirsin
Ella puede ir =
O (dişil) gidebilir
Olumsuz yapmak için poder fiilinin önüne NO yazmamız yeterli.

Yo no puedo hablar
= Ben konuşamam = I cant speak
Yo no puedo hablar
español= Ben ispanyolca konuşamam = I cant speak spanish

Usted puede leer
= Siz (2. tekil şahısa kibarca) okuyabilirsiniz.
Eğer cümlenin başına ters sonunca düz soru işareti koyarsam cümleyi soru cümlesine çevirmiş olurum. Okurken de bu soruyu vurguyla belirtirim.

Diyelim ki size şöyle bir soru geldi:
¿Puedes ir a la casa y traer mi libro? = Eve gidip kitabımı getirir misin? = Can you go home and bring my book?
Bu soruya iki şekilde cevap verilebilir.
1.
Sí puedo ir a la casa y traer tu libro (özellikle belirtmek istediğinizde ya da karşınızdakinin birazcık idiyot olduğundan şüphelendiğinizde falan)
ya da sadece
2. Sí puedo = Yes I can
diye cevap verebilirsiniz.

Alıştırmalar


A- İspanyolcaya çevirin
1. Pardon, birşey sorabilir miyim?
2. Bana bir gazete verebilir misiniz?
3. Taksime nasıl gidebilirim?
4. Sizler ingilizce konuşabilirsiniz
5. O (eril) yürüyebilir

B- Türkçeye çevirin
1. Buenos días señor, puedes decirme tu nombre?
2. No puedo hablar español, lo siento
3. Él no puede nadar
4. Nosotros no podemos pasar la noche aquí
5. Vosotros podéis hacer tareas

Poder fiili hakkında daha fazla bilgi edinmek, ipuçları öğrenmek, Türkçe ingilizce karşılıklı yüzlerce örneğe sahip olmak ve daha birçok şey için aşağıdaki linkten bilgi alın.
http://ispanyolcadefteri.blogspot.com/2008/12/ispanyolca-dersleri.html

Gramer Dersleri - Tener


İspanyolcanın en önemli ve en sık kullanılan fiillerinden birisidir. Sahip olmak anlamına gelen Tener Fiilinin geniş zamanda çekimi şöyledir.
yo - tengo tú - tienes él - tiene ella - tiene usted - tiene nosotros/as - tenemos vosostros/as - tenéis ellos- tienen ellas - tienen ustedes - tienen

Tener fiilinin nasıl kullanıldığını anlamak için ingilizce bilen arkadaşların ingillizcede sahip olmak anlamına gelen "to have" fiilinin kullanımına bakması gerekmektedir.
Şimdi biz basit örneklerle fiili kullanalım.

Yo tengo ... = ben sahibim, benim ...im/ım/um/üm var

Yukarıdaki cümlede boşluklarla belirtilen yere sahip olduğumuz şeyi yazacağız. Mesela sahip olduğumuz şey "bir ev" olsun.


Yo tengo una casa = ben bir eve sahibim/ benim bir evim var = I have a home
şimdi bunun bütün şahıslara göre kullanalım.
Tú tienes una casa = senin bir evin var
él tiene una casa = Onun (eril) bir evi var
ella tiene una casa = Onun (disil) bir evi var
usted tiene una casa = Sizin (2.tekil şahısa kibarca yaklaşım, formel) bir eviniz var

nosotros tenemos una casa = Bizim bir evimiz var
vosotros tenéis una casa = Sizin bir eviniz var
ellos tienen una casa = Onların bir evi var
ustedes tienen una casa = Sizlerin bir evi var (2.çoğul şahısa kibarca)

Bu cümlenin olumsuzu söylenecek ise, yani bir evimiz yoksa ve bunu belirteceksek yapmamız gereken çok basit. Bir evim var cümlesinin önüne No yazmak.
Tengo una casa = bir evim var
No tengo una casa = bir evim yok
tienes una casa= bir evin var
No tienes una casa= bir evin yok

Soru yapmak içinse cümlenin başına ve sonuna soru işaretleri koymanız ve konuşma dilinde ise vurgu yapmanız gerekiyor.

Tener fiilinin en önemli kullanım alanlarından bir diğeri ise gereklilik bildiren cümleler oluşturmasıdır. Kalıp olarak kesinlikle bilinmesi gerekir:
Tener + que + İnfinitivo = gereklilik
Bu kalıbı kurmak için önce Tener fiilini yapılması gerekecek eylemi kimin yapması gerekecek ise o şahısa göre çekiyoruz. Sonra que yazıyoruz ve que den hemen sonra da yapılması gereken eylemi infinitivo halinde yani mastar olarak ekliyoruz.

Örnek:

Yo tengo que estudiar = Ders çalışmalıyım
Ella tiene que hablar = O konuşmalı
nosotros tenemos que correr = biz koşmalıyız
ellos tienen que entender = Onlar anlamalılar


A- Aşağıdaki cümleleri İspanyolcaya çevirin

1- Benim bir kedim var
2- Senin bir araban var
3- Martin Luther King'in bir hayali var
4- Onun (dişil) kedisi yok
5- Bizim iki köpeğimiz var
6- Eve gitmeliyim
7- Sen kitap okumalısın
8- Siz (2.tekil şahıs kibar) şarkı söylemelisiniz
9- Çocuklar erken uyumalı
10- Siz yemek yemelisiniz

B- Aşağıdaki cümleleri türkçeye çevirin

1- Tienes que decir la verdad
2- No tenemos mucho tiempo
3- Vosotros tenéis que escucharme
4- Ellos tienen prisa
5- Tengo dos bolletos
6- ¿Tienes cigarillo?
7- Ella tiene dos hijas
8- Mañana tengo que ir a la escuela
9- Él no tiene que beber cerveza
10- Él tiene que beber vinoçevirdiğiniz cümleleri ispanyolcadefteri@hotmail.com adresine göndermeniz durumunda kontrol edebilirim.

No ser ni chicha ni limonada

İspanyol dili hakkında yazılarımız bölümünde bugün bir deyim hakkında konuşacağız: No ser ni chicha ni limonada.

Chicha latin amerika yerlilerinin mayalanmış mısırdan ürettikleri bir tür alkollü içecek.
Limonada ise bildiğiniz limonata. Deyimin bire bir türkçeye çevirisi Ne chicha ne de limonata olmak. Yani ne alkollü içecek ne de limonata olmak. İspanya ve daha çok latin amerika ülkelerinde gündelik dilde kullanılan bu deyimle: "ne o ne bu", "belirli bir işe yaramayan", "herhangi bir amaca hizmet etmeyen" anlamlarına geliyor.İngilizce karşılığı "neither fish nor fowl" Türkçede karşılık olarak kullanılabilecek deyim ise biraz tartışmalı olmakla birlikte "ne idüğü belirsiz " olabilir diye düşünüyorum.

Kullanılabilinecek daha yakın bir deyim biliyorsanız bize şuradan yazabilirsiniz:

http://www.defter.gen.al/d/sidar/yaz/

Gramer Dersleri - Cümle incelemeleri 2


Bugün yine bir kısa metni nasıl çevireceğimize bakacağız, yeni metnimiz bir dialog olacak. İlk olarak metne bir bakalım...

¿Por qué cambias de tema? Sólo piensas en ti y...
No siguió porque al oírlo gritar los ojos de Teresa se habían llenado de lágrimas; sus labios temblaban
- Lo siento... -dijo Alberto- Estoy diciendo tonterías. No quería gritarte. Sólo que han pasado muchas cosas, estoy muy nervioso. No llores, por favor, Teresita.

Çok zor olmayan bir metinle karşı karşıyayız. Şimdi ikinci aşamayı gerçekleştirip bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını sözlükten bulalım. Bütün kelimeleri bilmiyormuşuz gibi davranacağım ve hepsinin anlamlarını yazacağım :

Por qué: Neden

Cambias: (Cambiar fiilinin şimdiki zamanda ikinci tekil şahıs için çekimi) : Değiştirmek

Tema: Konu

Sólo: Sadece

Piensas: (Pensar Fiilinin geniş zamanda ikinci tekil şahıs için çekimi): Düşünmek

ti: seni, (2. tekil şahıs için) kendine, kendini

y: ve

siguió : (Seguir Fiilinin geçmiş zamanda üçüncü tekil şahıs için çekimi) : Devam etmek

porque: çünkü

Oir: Duymak

Gritar: Bağırmak

Ojo: Göz

Llenado: (llenar Fiilinin participo çekimi): Dolu, dolmuş (dolu durumda)

lágrima: Göz yaşı

Su: Onun

Labio: Dudak

Temblaban: (Templar fiili şimdi zamanın hikayesi ikinci tekil şahıs çekimi): Titremek

Lo siento: Özür dilerim

Dijo: (Decir fiilinin geçmiş zamanda üçüncü tekil şahıs için çekimi)

Diciendo: (Decir fiilinin gerundio çekimi): Söyleyerek, Estar ile kullanıldığı için şimdiki zaman anlamı verir. Unutmuyoruz Estar + Gerundio = to be + verb+ing

tontería: Aptalca, boş, saçma şey

quería: (Querer fiili şimdiki zamanın hikayesi birinci tekil şahıs çekimi): İstemek

Gritar: Bağırmak

Pasado: (Pasar fiilinin participio çekimi): Geçmek, olmak, gerçekleşmiş olmak

Nervioso/a: Sinirli, Gergin

Llores: (Llorar fiilinin dilek kipi geniş zaman ikinci tekil şahıs çekimi): Ağlamak

Por Favor: Lütfen


Evet ikinci aşamayı da geçtikten sonra yapmamız gereken tek şey kelimeleri yerli yerine koyup bir iskelet oluşturmak sonra da oluşturduğumuz o tepetaklak iskeleti ayakları üserinde doğrultmaya çalışmak. Kelimeleri yerleştirelim...


¿Neden değiştiriyorsun de konu? Sadece düşünüyorsun en seni ve...
No devam etti çünkü al duymak onu bağırmak gözleri de Teresa dolmuştu de gözyaşı; onun dudakları titriyordu
- Üzgünüm -dedi Alberto- söylüyorum aptallıklar. No istiyordum bağrımak sana. Sadece que geçti çok şeyler, ben çok sinirliyim. Ağlama lütfen Terresita


Böyle birşey çıktı. Ve bu aşamaya sadece kelimelerin türkçelerini sözlükten bulmakla geldik gerisi ise oldukça basit şimdi cümlelerimizin elini yüzünü düzeltip süsleyelim ve bu işi bitirelim.

Yukarıdaki metinde bold ile yazılmış kısımlar bazı temel gramer kurallarını bilmekle çözümlenebilir. Mesela que'nin bir bağlaç olduğunu bilmeden cümlede ne işe yaradığını anlayamayız. De edatının görevlerini bilmezsek metnin birçok yeri havada kalır. Sayfamda bulunan gramer dersleri bölümünden ilgili dersleri bularak okumanızı tavsiye ederim. Ben sadece daha önce değinmediğim A + el + verbo kısmını biraz açacağım.

Önceki derslerde De edatıyla artikel olan El yan yana gelince "de el" olarak değil de "del" olarak yazıldığını söylemiştim. Tıpkı aynı şekilde A edatı da artikel olan el ile yanyana gelince Al haline dönüşür.
A + EL = AL
Buraya kadar her hangi bir sorun yok. Zira bu kullanım sık sık karşımıza çıkabilir. Örneğin Gitmek anlamına gelen İR fiilinin yönelme sağlayan edatı olan A şu cümlede El ile birleşebilir:
Sinemaya gidiyorum
Voy a el cine = Voy al cine

Ama ne zaman k Al yazıldıktan sonra bir mastar gelir işler o zaman değişir. Bu kullanım "cümlede bahsi geçen şahsın AL dan sonra yazılan eylemi duyduğu zaman" anlamına gelir. Biraz karışık oldu sanırım :) Örnek verince daha net anlaşılacaktır.

Örnek:
Al salir de la casa he visto le he visto
Bu cümlenin ikinci kısmı olarak kabul edebileceğimiz le he visto kısmı "onu gördüm" anlamına geliyor. Birinci kısmı ise görme eyleminin gerçekleştiği "an" ile ilgili bir bilgiyi bize sunuyor. Al salir de la casa = Evden çıkınca onu gördüm.

Başka bir örnek:
al escucharte mi corazon se agita
mi corazon se agita = kalbim hızla çarpıyor
Peki ne zaman hızla çarpıyor.
Seni duyunca (sesini duyunca) kalbim hızla çarpıyor

Şimdi çevirimizi tamamlayalım:


¿Por qué cambias de tema? Sólo piensas en ti y...
No siguió porque al oírlo gritar los ojos de Teresa se habían llenado de lágrimas; sus labios temblaban
- Lo siento... -dijo Alberto- Estoy diciendo tonterías. No quería gritarte. Sólo que han pasado muchas cosas, estoy muy nervioso. No llores, por favor, Teresita.

-Neden konuyu değiştiriyorsun? Sadece kendini düşünüyorsun ve...
Devam etmedi, çünkü bağırdığını duyunca Teresa’nın gözleri dolmuştu ve dudakları titriyordu
- Üzgünüm -dedi Alberto- aptalca konuşuyorum. Sana bağırmak istemiyordum. Sadece çok şey yaşadım ve çok sinirliyim(gerginim), lütfen ağlama Teresacığım.


Zamanlara göre fiillerin çekimlerini ezberleyebilirsek yukarıdaki gibi basit metinleri sadece bilmediğimiz kelimeleri sözlükten bularak, başka bir şeye ihtiyaç duymadan çevirebiliriz Hatta daha iyisini yapıp düzenli kelime ezberleyerek sözlüğe çok fazla ihtiyaç duymadan da buna benzer metinleri çevirebilir, konuşulanları anlayabiliriz. Aklınıza takılanları ya da yazıyla blogla ilgili fikir ve önerilerinizi şuradan bize iletebilirsiniz:

http://www.defter.gen.al/d/sidar/yaz/

Algunas Palabras y Frases en Turco - Aprenda Turco


Clases de Turco - istemek (Querer, Desear, Pedir...)
OJO! -- Antes de leer la clase tienes que memorizar estas palabras para entender la clase:

Bir: Un, una
İki: Dos
Üç: Tres
Ne: ¿qué?
Bira: Cerveza
Yemek: Comida, comer
Su: Agua
Bilet: Bolleto, entrada
Evet: Sí
Hayır: No
Hiçbirşey: Nada
Araba: Coche
Konuşmak: Hablar


¿Cómo decir frases de “Querer” en Turco?

Como somos seres humanos. el verbo que más usamos es “querer”. No es posible pasar un día sin usar unas veces este querido verbo. Pero ¿cómo vamos a decirlo en turco? Es muy facíl. Lo que tenemos que hacer primero es memorizar conjugación de éste verbo en turco.

Conjugación del verbo en presente de indicativo

Español - Turco
Querer - İstemek

Yo quiero - Ben istiyorum

quieres - Sen istiyorsun

Él- ella quiere - O istiyor

Nosotros queremos - Biz istiyoruz

Vosotros queréis - Siz istiyorsunuz

Ellos-Ellas quieren - Onlar istiyorlar


Yo quiero – ben istiyorum
Yo quiero una cerveza – Ben bir bira istiyorum

Como ves, en turco cambia sintaxis.
Primero decimos ben (yo) pero despues de decir esto no decimos predicado decimos lo que queremos, en este caso lo que queremos es una cerveza (bir bira) entonces decimos ‘ben bir bira’ al final decimos quiero (istiyorum). Ben bir bira istiyorum


Ahora hagamos otra frase:
Tú quieres agua

Sen su istiyorsun --- en esta frase no escribo un o una porque en la frase original no hay ‘bir’.

Una frase más:
Él quiere un coche
O bir araba istiyor

Hay que hacer más frases
Nosotros queremos dos bolletos (entradas)
Biz iki bilet istiyoruz

Ojo: Despues de escribir dos, no he escrito en plural la palabra bilet! En turco no es necesario hacerlo plural si se menciona el numero. O sea no es necesario ni correcto decir “iki biletler”. Hay que decir “iki bilet”. No “Üç arabalar” sino “üç araba” (Tres coches)

Una más:
Ellos quieren hablar
Onlar konuşmak istiyorlar

Bueno. Ahora aprenderemos hacer preguntas con “qué”. Vamos a escribir una frase interrogativa en castellano:

¿Qué quieren ellos?
Para decir correctamente esta frase en turco hay que escribir primero sujeto despues pronombre interrogativo despues el predicado. O sea tenemos que construir la frase asi:

¿Qué quieren ellos?
Onlar ne istiyorlar?

otra interrogativa:
¿Qué quieres tú?
Sen ne istiyorsun?
Pues ahora creo que estás pensando ‘¿Qué cambiaría si yo dijera: ne istiyorsun sen?’ De verdad amigos no cambiaría muchas cosas. La frase no perdería su sentido. Es una cosa de gramatica o sea nada cambia puedes decir lo que os conviene :)

Tambien puedes utilizar nombres o pronombres como sujetos. Por ejemplo
En lugar de decir ‘O ne istiyor ’ (¿qué quiere él?), puedes decir ‘Carla ne istiyor?’
¿De acuerdo?

Perdoname escribir sin tilde a veces es que no estoy acostumbrado utilizar teclado espanol ;)

Hasta otra clase...

Ahora unas preguntitas para vosotros. A ver quienes pueden traducir correctamente:

1- ¿Qué queréis vosotros?
2- Nosotros queremos comida
3- Ellos quieren pan (puedes buscar por diccionarios como se dice pan en turco)
4- Yo quiero hablar
5- Ella quiere cantar
6- Los niños quieren bailar

Podeis escribir las respuestas en cuaderno de visitas de mi blog. Tambien podeis intentar escribir más frases.. Suerte...

Para aprender más visita mi blog...
ispanyolcadefteri.blogspot.com

Palabras/Frases mas comunes en Espanol/TurcoEl alfabeto turco (Alfabe)
Para empezar hay que aclarar algo. Nosotros somos turcos y tenemos nuestras propias letras. Para escribir no utilizamos letras de Arabe como creen muchas personas. En 1928 nuestro gobierno reemplazo la grafia arabe por un nuevo alfabeto latino modificado. Este nuevo alfabeto contiene 29 letras; 8 vocales y 21 consonantes. Ahora vamos a ver como se escriben y como se pronuncian estas maravillosas letras...

PULSE EN İMAGEN PARA AGRANDAR
Las palabras se escriben tal y como suenan. En turco no existen las siguientes letras que existen en castellano: "q, w, x, ll, ch, ñ"
Para Q se emplea K, para W se emplea V, Para X se emplean "KS", Para Ñ se emplean"NY", Para CH se emplea Ç, Para LL se emplea C...
Y tambien el alfabeto turco tiene algunos sonidos que el alfabeto español no tiene. Como "ü,ö,ı,ç,ğ,ş"

Para pronunciar correctamente estas letras puedes ver el video preperado por mi: